Nowości Origin 2023b/Origin 2023


Origin 2023b

Najnowsza wersja programu tj. Origin/OriginPro 2023b wprowadza m.in. pływające okna projektu co umożliwia przenoszenie ich poza interfejs programu i swobodne rozmieszczanie także w obrębie samego programu, wstawianie plików w formacie SVG w wykresach, możliwość tworzenia niestandardowych legend, obsługę równań i ich edycji w formacie LaTeX i jak zawsze - kolejne nowe szablony wykresów (tym razem sześć), a także serię wąskospecjalistycznych aplikacji rozszerzających możliwości Origin/OriginPro.

Jak przejść na wersję 2023b w ramach aktywnego kontraktu serwisowego?

Jeśli użytkownik licencji Origin/OriginPro z aktywnym kontraktem serwisowym (Maintenance) użytkuje wersję oprogramowania 2018 (9.5) lub wyższą, wystarczy, że zainstaluje i uruchomi wersję 2023b na tym samym komputerze, na którym użytkowana była wersja wcześniejsza. Nie jest w takiej sytuacji wymagana dodatkowa aktywacja licencji, plik licencji zostanie automatycznie odszukany i wykorzystany. W sytuacji instalacji programu na nowym komputerze wymagana jest procedura zwolnienia/transferu licencji w kontekście starej instalacji i ponowna jej aktywacja na nowej maszynie.

Użytkownicy starszych wersji oprogramowania bez aktywnego kontraktu serwisowego, by móc korzystać z wersji 2023b muszą zakupić upgrade do posiadanej przez siebie licencji. Jeśli posiadana licencja nie mieści się w puli licencji uprawnionych do upgrade'u niezbędny jest zakup nowej licencji.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone w wersji Origin/OriginPro 2023b przedstawione zostały w krótkim filmie.Poniżej opisano najważniejsze funkcjonalności i opcje wprowadzone z wersją Origin/OriginPro 2023b.1. Pływające okna projektów poza interfejsem programu Origin

Nowa wersja pozwala przesuwać jedno lub więcej okien projektu programu poza jego główny interfejs, co pozwala wykorzystać miejsce na pulpicie, jak również umożliwia pracę na kilku monitorach jednocześnie. Pływające okna posiadają własne menu oraz przyciski paska narzędzi oraz panel menedżera. Menu Start da się wyświetlić bezpośrednio z poziomu takiego okna przy pomocy przycisku F1. Przy przełączaniu folderów w Project Explorer okna pływające można zachować przypięte i widoczne. Chcąc przenieść okno pływające do aktualnego folderu wystarczy użyć metody "przeciągnij i upuść"2. Zachowanie okien pływających jako przypiętych

Po przypięciu przez użytkownika dowolnego okna w interfejsie programu, okna te pozostają na górze i będą widoczne podczas przechodzenia do innych folderów z poziomu Project Explorer. W takiej sytuacji oryginalna lokalizacja folderu będzie widoczna na przypiętym pasku tytułu okna, natomiast dodatkowy przycisk pozwoli przejść do oryginalnego folderu, w którym znajduje się przypięte okno.3. Ulepszenia wykresów z panelem przeglądarki (Browser Graph)

Do wykresów typu Browser Graph dodano kilka usprawnień, które pozwalają eksplorować i analizować dane wielokanałowe. Istnieje możliwość ukrycia znaczników analizy i krzywych wyjściowych w lewym panelu i w legendzie wykresu. W celu ułatwienia identyfikacji do każdej działki można dołączyć legendę, natomiast by ułatwić nawigację nagłówek wiersza udostępniono również w lewym panelu. Panel ten ma także możliwość sortowania wykresów w odniesieniu do ich kolejności w warstwie. Dodatkowo menu Plot: Browser wzbogacono o szablon New Stack Lines.4. Wstawianie obrazów w formacie SVG do wykresów oraz w layoutcie

Najnowsza wersja daje możliwość wstawiania do wykresów oraz w layoutcie programu plików SVG. Można utworzyć grafikę w zewnętrznej aplikacji (np. w Power Point), następnie zapisać na dysku i metodą „przeciągnij i upuść” lub „wstaw obraz” umieścić w pożądanym miejscu. Istnieje także możliwość zmiany rozmiaru obrazu lub jego orientacji. Korzystając z menu kontekstowego ukrytego pod prawym przyciskiem myszy, można połączyć wstawiony obiekt z plikiem zewnętrznym. Wtedy wszelkie aktualizacje pliku zewnętrznego spowodują automatyczną aktualizację wstawionego pliku SVG.5. Wsparcie programu LaTeX

Wersja 2023b wprowadza w swojej funkcjonalności wbudowaną bezpośrednio obsługę równań i ich edycji w formacie programu LaTeX. Następnie pozwala na umieszczenie ich na wykresach, w layoucie, oknie notatek oraz komórkach arkusza roboczego. Użytkownik nie musi instalować MiKTeX - równanie jest renderowane w formacie SVG, co pozwala na eksport wykresów, czy layoutu w postaci wektorowej i wstawienie w pożądane miejsce.

6. Ulepszenia legendy

Origin 2023b pozwala tworzyć niestandardowe legendy, zawierające dodatkowe opcje:

 • możliwość wyświetlenia indeks wykresu, nazwy grupy, warstwy i informacji o oznaczeniu kolumny,
 • automatyczne ukrywanie znacznika analizy w legendzie,
 • możliwość dołączenia legendy do końca wykresu z niezależnymi informacjami,
 • minipasek narzędzi posiada nowy przycisk, który wskazuje aktywny zestaw danych,
 • możliwość częściowego wyrównania wybranego wiersza.
7. Nowe typy wykresów

 • Sankey Map


 • Stacked Bar Map


 • Double-Y Waterfall
 • 3D Double-Y/Z
 • Scatter Matrix with Grouping
 • Sunburst Color by Level  8. Nowe dodatkowe aplikacje/moduły

 • Brain Atlas Analyzer (PRO)
 • Chi-Square Test for Contingency Table (PRO)
 • Power and Sample Size for Equivalence Tests (PRO)
 • Abbott-Firestone Curve (PRO)
 • Extract XY Data from Graph
 • Rainflow Counting (PRO)
 • Sparse Principal Components Analysis (PRO)
 • Generalized Linear Mixed Model (PRO)
 • Gaussian Filter in Surface Metrology(PRO)
 • Flow Cytometry Standard Connector
 • Nicolet WFT Connector
  Wybrane pozostałe zmiany

  • poprawione otwieranie plików projektu na monitorach o różnych rozdzielczościach
  • zachowanie powiększonego rozmiaru czcionki w oknie Script po restarcie programu
  • możliwość eksportu pliku w formacie PDF przy pomocy MS Print
  • możliwość innego przeskalowania marginesu na każdym końcu osi
  • usprawnienie wklejania danych CSV do pliku arkusza roboczego
  • możliwość importowania skryptu LabTalk na wszystkich złączach danych


  • Origin 2023

   Wersja programu Origin/OriginPro 2023 umożliwia między innymi lepsze zarządzanie projektami i oknami, sprawniejszą pracę z arkuszami roboczymi, czy tworzenie wykresów podwójnej wartości Y w jednej warstwie. Tradycyjnie już użytkownicy oprogramowania otrzymali kolejne nowe szablony wykresów (tym razem trzy), a także serię wąskospecjalistycznych aplikacji rozszerzających możliwości OriginPro.

   Najistotniejsze zmiany wprowadzone w wersji Origin/OriginPro 2023 przedstawione zostały w krótkim filmie.   Poniżej opisano najważniejsze funkcjonalności i opcje wprowadzone z wersją Origin/OriginPro 2023.   1. Ulepszone zarządzanie projektami i oknami

   W obecnej wersji programu dodano kilka nowych funkcji, które usprawnią organizację i zarządzanie projektem:
   • możliwość podglądu folderów i notatek
   • podgląd wykresów z różnych folderów
   • możliwość „przeskakiwania” pomiędzy folderami
   • funkcja powielenia folderu
   • opcja przypięcia okna
   • możliwość przywrócenia rozmiaru i położenia okna
   2. Ulepszenia arkusza roboczego

   Do arkuszy roboczych dodano następujące funkcje oraz ulepszenia:
   • wiersze naprzemienne dla arkusza oraz tabeli na wykresie
   • ulepszono eksport arkusza roboczego do obrazu
   • możliwość skopiowania arkusza lub zaznaczenia jako HTML/EMF
   • możliwość eksportu do programu Excel z formatowaniem komórek
   • możliwość konfiguracji zamrożonych okien
   • opcja ukrycia arkusza


   3. Wstawianie arkuszy roboczych na wykresie lub w layoucie program

   Nowa wersja programu umożliwia wstawianie arkuszy roboczych na stronach wykresów lub w layoucie programu. Pozwala to na tworzenie niestandardowych raportów:
   • przyjemniejszy wizualnie obiekt arkusza roboczego z ukrytym nagłówkiem kolumny i wiersza oraz bez marginesu
   • minipasek narzędzi do dostosowywania kolorów pasm, stylu siatki, koloru, grubości ramki i siatki
   • zwiększenie lub zmniejszenie rozmiaru fontu powoduje automatyczne dostosowanie rozmiaru komórki tabeli
   • w czasie pobierania aktualizacji arkusza zachowane zostaje dostosowywanie siatki i ramek
   4. Wykresy podwójnej wartości Y w jednej warstwie

   Wersja 2023 pozwala wykreślać wykresy Double-Y w jednej warstwie. Umożliwia to łatwiejsze manipulowanie wykreślonymi danymi oraz ich analizę:
   • możliwość ustawienia skali prawej osi Y tak, by była niezależna od lewej osi Y
   • możliwość pracy z podgrupą wykresów w oparciu o lewą lub prawą oś Y
   • gadżety oraz inne narzędzia analityczne działają na wszystkich krzywych w warstwie i wykorzystują odpowiednio powiązaną skalę Y wykresu
   5. Inteligentne pomijanie symboli dla dużych zbiorów danych

   Najnowsza wersja posiada nowe metody pomijania symboli podczas kreślenia dużych zestawów danych jako wykresów symboli lub linia+symbol. Pozwala to na atrakcyjniejszą prezentację danych przy jednoczesnym zachowaniu ich ogólnych cech. Wszystkie operacje analizy na wykresie będą uwzględniać cały zbiór danych.

   Nowa opcja jest dostępna w zakładce Drop Lines w oknie dialogowym Plot Details i umożliwia ona:
   • wybór pomiędzy całkowitą liczbą zachowanych punktów lub procentem pominiętych punktów
   • wybór jednej z wielu metod pomijania (największy trójkąt, próg Y, próg odległości danych, Douglas-Peucker-Hull, największy trójkąt dla segementów)
   6. Line-Symbol Plot z automatycznym sortowaniem

   Wersja 2023 umożliwia automatyczne sortowanie wartości X danych na wykresach linii lub symboli linii bez konieczności sortowania kolumn arkusza. Jest to szczególnie przydatne, gdy arkusz zawiera wiele kolumn i jest potrzeba wykreślenia dowolnych dwóch kolumn względem siebie, bez konieczności zmiany kolejności wierszy arkusza.

   Sortowanie wartości X do określonego wykresu danych można wykonać za pomocą podanego poniżej polecenia skryptu LabTalk:
   layer.plot1.line.sortx=1;

   Po wykonaniu sortowania wykres można zapisać jako szablon, by móc go ponownie wykorzystać w przyszłości.   7. Narzędzie adnotacji kątów na wykresach

   Obecnie dostępna wersja posiada nowe narzędzie do adnotacji kątów na wykresach - po kliknięciu należy wybrać trzy punkty na wykresie, by móc taką adnotację dodać. Dalsze dostosowanie adnotacji odbywa się przy pomocy minipaska narzędzi lub okna dialogowego właściwości.   8. Pole tekstowe i tytuł strony/warstwy

   Rozbudowano minipasek narzędzi (Mini Toolbar) o nowe przyciski, które pozwalają na obsługę tytułów na poziomie warstwy i strony:
   • chcąc uzyskać tytuł warstwy, należy użyć minipaska narzędzi na poziomie warstwy i kliknąć przycisk Add Layer Title
   • chcąc uzyskać tytuł warstwy, należy użyć minipaska narzędzi na poziomie warstwy i kliknąć przycisk Add Page Title
   • wyśrodkowane pole tytułu zostanie dodane wraz z włączonym zwijaniem tekstu
   • rozmiar pola można ustawić jako procentową wartość warstwy/strony
   • dodanie większej ilości tekstu lub zwiększenie rozmiaru fontu spowoduje automatyczne zwijanie, z jednoczesnym zachowaniem wyśrodkowania oraz szerokości pola
   9. Ulepszenia w kwestii eksportu plików

   W kontekście eksportu plików najnowsza wersja programu wprowadziła następujące ulepszenia:
   • wbudowano przeglądarkę do natychmiastowego podglądu eksportu plików rastrowych i EMF
   • klikalne łącze w dzienniku wiadomości, które pozwala otworzyć wyeksportowany plik lub folder
   • skrót klawiszowy służący do eksportu wykresu z ostatnim używanym motywem
   • eksport arkusza roboczego do obrazu obsługuje również kontrolę ramek i marginesów
   • możliwość eksportu wideo z wykresu przeglądarki, obrazu wieloklatkowego lub matrycy wieloklatkowej
   10. Ulepszenia wykresów konturowych (Contour Plots)

   Do wykresów Contour Plots dodano następujące ulepszenia:
   • możliwość wstawiania wielu niestandardowych poziomów konturów wraz z opcjami włączania linii i etykiet
   • dodatkowy minipasek narzędzi do dostosowywania właściwości linii i etykiet oraz wyodrębniania danych dla warstwic na wybranym poziomie

   11. Ulepszenia skryptów LabTalk

   Wersja 2023 wprowadziła do skryptów LabTalk następujące zmiany:
   • ulepszone okno skryptu z obsługą znaków Unicode
   • możliwość faworyzowania okna w danym folderze poprzez użycie długiej nazwy okna w notacji zakresu
   • określenie położenia płaszczyzny 3D poprzez nazwanie zakresu
   • możliwość wykonania skryptu zapisanego w komórce arkusza za pomocą LabTalk
   • możliwość wyboru kolumny według skryptu LabTalk
   12. Nowe typy wykresów

  • Stacked 3D Heatmap


  • Ternary Vector


  • 3D Line Spline Connection   13. Nowe dodatkowe aplikacje/moduły

  • Bootstrap Sampling (PRO)
  • Pulse Fit (PRO)
  • Propagation of Error (PRO)
  • Classify Points in Graph (PRO)
  • Gardner-Altman Plot (PRO)
  • Steel-Dwass Test (PRO)
  • Effect Size for ANOVA (PRO)
  • Torsional Angle Wheel Plot (PRO)
  • Stiegele MDF Connector   Wybrane pozostałe zmiany

   • opcja Zwijaj tekst w arkuszu roboczym
   • opcja Sparkline – zmiana mnazwy i kontrola post scriptum w Data Connector
   • łącze ścieżki pliku w komórce arkusza
   • klikalne łącza w Message Log
   • podpowiedź dynamiczna podczas przesuwania kursora myszy nad menu
   • okno dialogowe opcji dla właściwości chronionego arkusza roboczego
   • import NetCDF obsługuje teraz pliki nc4 danych rocznych
   • import XML obsługuje teraz importowanie węzła metadanych
   • opcja Kopiuj-Wklej wartości metadanych z Book Organizer do komórek arkusza roboczego
   • przycisk paska narzędzi o wysokiej rozdzielczości na monitorach 4K
   • możliwość wyłączenia wyboru warstwy, wydruku, tekstu itp. przy pomocy minipaska narzędzi,
   • kombinacja klawiszy Ctrl+Alt+G pozwala wyeksportować wykres z ostatnio używanym motywem
   • wstawianie zdefiniowanego przez użytkownika bloku koloru w Legendzie
   • możliwość ustawienia domyślnego stylu linii odniesienia
   • zarządzanie wieloma arkuszami roboczymi naraz
   • normalizowanie danych wg grupy
   • scalanie kolumny według mediany
   • ulepszenia danych wyjściowych kolumny Unstack
   • gadżet klastra z mapowanymi kolorami statystykami wartości Z
   • możliwość utworzenia połączenia macierzy z ROI w oknie obrazu •