Origin 2017

Wersja 2017 programu Origin wprowadza szereg nowości i ulepszeń. Dotyczą one interfejsu użytkownika, pracy w arkuszu danych i grafiki, ale też procedur analizy danych, połączeń z innymi aplikacjami środowiska Windows oraz programowania w języku Origin C. Poniżej wymienione są ważniejsze zmiany wprowadzone w Origin 2017.


Interfejs użytkownika
Nowa wersja programu Origin 2017 wprowadza pomocnicze okno dialogowe Origin Central. Wyświetla się ona zawsze po uruchomieniu programu, dostępne są trzy sekcje z opcjami do wyboru:

Okno Origin Central
Open:
 • umożliwia uruchomienie gotowych przykładów wykresów i analiz, w których postępując zgodnie ze wskazówkami można łatwo podmienić plik danych aby utworzyć wykres bazujący na danych użytkownika
 • umożliwia uruchomienie nowego, pustego okna Origin workbook lub arkusza macierzy

Open Existing Files:
 • umożliwia otwarcie plików w formatach opj, ogw, otw lub ogg zawierających wcześniej wykonane przez użytkownika analizy i wizualizacje

Resources:
 • Dostęp do zasobów umożliwiających przegląd i szybką instalację dostępny dodatkowych darmowych aplikacji do programu Origin
 • Dostęp do darmowych tutoriali i filmów szkoleniowych producenta


Menu Plot
Wersja 2017 programu Origin wprowadza nowe menu wyboru rodzaju wykresu. Ikony wszystkich dostępnych typów wykresów zostały powiększone, dzięki temu użytkownik łatwiej może dobrać odpowiedni wykres do swoich potrzeb, gdyż miniatury wykresów na ikonach są bardzo czytelne i dobrze charakteryzują dany rodzaj prezentacji graficznej.

Najechanie wskaźnikiem myszy na ikonę głównego zestawu wyświetla dodatkowy zbiór ikon w ramach wybranej grupy wykresów.


Praca z arkuszem danych
Adresowanie kolumn i komórek arkusza:
Nowa wersja programu Origin 2017 wprowadza nowy sposób adresowania kolumn i komórek arkusza. Adresowanie kolumn i komórek jest teraz analogiczne do adresowania w programie MS Excel. Program automatycznie nadaje nazwy dodawanym, usuwanym lub przesuwanym kolumnom.
 • Wprowadzona metoda adresowana jest kompatybilna z poprzednimi wersjami programu Origin
 • Możliwy jest powrót do poprzedniej metody adresowania, jak w Origin 2016 i wcześniej

Nowa metoda adresowania jest analogiczne to adresowania w Excel czy Google Sheets.
Przykłady:
 • B, C – oznacza zapis kolumny B i C, w Origin 2016 i wcześniej było col(B) i col(C)
 • B1 – oznacza pierwszą komórkę w kolumnie B
 • 2!B – oznacza kolumne B w arkuszu B
W lewym górnym rogu arkusza danych pojawia się ikona symbolizująca tryb używanej notacji (Spreadsheet Cell Notation). Wybór tego trybu pracy można dokonać w oknie dialogowym Worksheet Window Properties zaznaczając pole Spreadsheet Cell Notation, co załącza nowy tryb adresowania. Nowa, skrócona forma adresowania, która wybrana jest domyślnie, może być używana do definiowania operacji kolumnowych w arkuszu.
Prezentacje graficzne
Nowy rodzaj wykresu panelowego: Trellis Plot:
Origin 2017 wprowadza nowy typ wykresu. Trellis Plot jest nowym rodzajem wykresu w klasie wykresów wielopanelowych. Wykresy panelowe grupują wiele wykresów w formie wspólnej wizualizacji. Trellis Plot jest formą wizualizacji danych wielu zmiennych, który czytelnie pokazuje zależności w dużych zbiorach danych.

W zależności od typu posiadanych danych możliwe jest utworzenia różnych rodzajów wykresu panelowego:
 • Scatter Trellis Plot
 • Line and Symbol Trellis Plot
 • Bar Trellis Plot
 • Column Trellis Plot

Wbudowane możliwości konfiguracji pozwalają na:
 • Dodawanie, usuwanie lub przesuwanie w pionie lub poziomie poszczególnych komórek wykresu panelowego
 • Ukrywanie wybranych sekcji wykresu panelowego
 • Nasuwanie na siebie wybranych sekcji
 • Dodawanie pustych komórek pomiędzy poszczególnymi częściami wykresu
Do sporządzenia wykresu konieczny jest określony zestaw danych, składający się z minimum jednej kolumny typu Y jako zmienna wyjściowa (response variable) i dwóch lub więcej kolumn tego samego typu zawierających dane kategoryzujące (factor/categorical variables).
Nowe rodzaje wykresów
Wykresy słupkowe 3D:
Programu Origin w wersji 2017 wprowadza nowe typy wykresów słupkowych 3D. Są to wykresy 3D Stacked Bars oraz 100% Stacked Bars.

W pierwszym przypadku elementy odpowiadające wartościom poszczególnych zmiennych nakładane są na siebie tworząc słupki różnej wysokości, dzielone na segmenty odpowiadające każdej zmiennej.

W drugim przypadku wysokość słupków jest stała (100%), a jedynie wielkości segmentów są różnicowane.

Edycja wykresów
Etykiety opisu punktów:
Annotation Tool to narzędzie dodawania i edycji wyglądu etykiet opisów dodawanych do wykresów. Nowa wersja programu Origin 2017 usprawnia działanie tej procedur. Daje ona teraz większą kontrolę nad wpisywanym tekstem. Możliwe jest m.in.: dostosowanie koloru czcionki, obrót ramki tekstu o dowolny kąt, dodawanie odstępów pomiędzy liniami, wykorzystanie zmiennych języka skryptowego, ale też możliwość zastosowania dokonanych ustawień do innych obiektów.

Etykiety opisu mogą być teraz przenoszone za pomocą przeciągania z użyciem myszy, a zawarte w nich np. współrzędne punktów, których dotyczy opis podlegają automatyczne aktualizacji.

Formuły w języku LaTeX i wzory programu MathType:
Program Origin 2017 wprowadza obsługę języka LaTeX. Do poprawnego działania tej funkcjonalności niezbędne jest zainstalowanie dodatku LaTeX App.
Po zainstalowaniu dodatku wyrażenia w języku LaTeX mogą być wstawiane w obszarze matadanych arkusza, np. jako Long Name, Units czy Comments. Wyrażenia wstawiane są jako tak zwane escape sequences z użyciem sekwencji q(...). Wyrażenia zapisane w formacie LaTeX pojawiają się jako opis osi liczbowych, tytuł rysunku lub opisy w legendzie. Wyrażenia w komórkach nagłówkowych arkusza mogą być wyświetlane jako źródłowy zapis w języku LaTeX lub po wyborze opcji Rich Text dla parametru Data Style komórki, wyświetlone zostaną jako wyrażenia w tradycyjnej notacji matematycznej.

Jeśli na komputerze zainstalowany jest program MathType, to za pomocą przycisku Insert Equation na pasku narzędziowym można dodać wyrażenie matematyczne edytowane w środowisku tego programu.

Ulepszenia wykresów pudełkowych:
Nowa wersja programu Origin 2017 wprowadza zmiany do wykresu pudełkowego (Box Plot). Nowe opcje statystyczne dla tego typu wykresu pozwalające na wizualizację danych w formie punktów nałożonych na właściwą "skrzynkę z wąsami". Możliwe jest dodanie do wykresu pudełkowego linii łączącej wartości średnie prezentowanych danych lub wartości innych statystyk opisowych (np. mediana lub inne percentyle). Wysokość pudełka może reprezentować jeden z wybranych parametrów opisujących zestaw danych (suma wartości, wartość średnia, mediana, wartość maksymalna, itp.).

Nowe wzory wypełnienia obszarów:
Origin 2017 wprowadza nowe wzory wypełniania wykresów (Hatch Pattern). Dostępne są teraz nowe rodzaje wypełnienia obszarów wykresów, specyficzne dla wizualizacji geologicznych.
Edycja osi liczbowych:
Program Origin w wersji 2017 wprowadza ulepszenia dotyczące osi edycji wyglądu osi liczbowych na wykresach. Wprowadzono między innymi:
 • możliwość dodania wielu pionowych linii odniesienia na wykresie (Reference line) w wykresach 2D,
 • możliwość wypełniania pola pomiędzy pionowymi liniami referencyjnymi w wykresach 2D,
 • więcej opcji związanych ze zmianą skali (Rescale options) wykresów,
 • możliwość wyświetlania obiektów na wykresach 3D,
 • możliwość konstruowania etykiet znaczników z wykorzystaniem kombinacji etykiet nagłówkowych kolumny danych,
 • dodawanie linii lokalizacji obiektu (leader line) dla ramki objaśnień tekstowych dla etykiet specjalnych.


Analiza danych
Dopasowanie krzywych:
Nowa wersja programu Origin 2017 wprowadza nowe oraz ulepsza istniejące funkcje dopasowania. Pokazany obok zestaw klas funkcji dostępny jest w procedurze nieliniowego dopasowania krzywych (Nonlinear Curve Fitting). Niektóre z tych funkcji dostępne są też z poziomu procedury Peak Anylizer.

Dwuczynnikowa analiza wariancji:
Do analizy wariancji Two Way ANOVA dodana została możliwość wygenerowania wykresu pozwalającego graficznie porównać wartości średnie analizowanych próbek.

Analiza pików:
Analiza pików w trybie batch wzbogacona został o możliwość sekwencyjnego definiowania wartości początkowych parametrów pików. W trybie batch peak analysis częstą sytuacją jest, że położenie pików zmienia się, ulega przesunięciu przy kolejnych próbkach danych. Celowym jest zapamiętanie wyników analizy pików w danej próbce, celem użycia ich jako wartości początkowych procedury iteracyjnego wyznaczania parametrów pików próbki następnej.


 • Origin Basic Function
 • Convolution
 • Exponential
 • Growth/Sigmoidal
 • Hyperbola
 • Logarithm
 • Peak Functions
 • Piecewise
 • Polynomial
 • Power
 • Rational
 • Waveform
 • Chromatography
 • Electrophysiology
 • Enzyme Kinetics
 • Pharmacology
 • Rheology
 • Spectroscopy
 • Statistics
 • Quick Fit
 • Multiple Variables
Programowanie
HTML i JavaScript:
Nowa wersja programu Origin 2017 dodaje procedury do środowiska Origin C umożliwiające osadzanie wykresów utworzonych w programie Origin wprost w plikach HTML, z możliwością ich pozycjonowania.

NAG Mark 25 Library:
Program Origin począwszy od wersji 8 zawiera pełny zestaw procedur biblioteki NAG C Library. Procedury te dostępne są z poziomu języka Origin C. Wersja Origin 2017 zawiera wersję Mark 25 tych bibliotek, co oznacza, że zestaw procedur numerycznych NAG dostępnych z poziomu Origin C powiększył się o ponad 500 pozycji.

Mathematica 8 i nowsza:
Nowa wersja programu Origin 2017 dodaje możliwość współpracy z programem Mathematica 8 lub nowszą wersją tego programu. Narzędzie Origin Link for Mathematica umożliwia dostęp do programu Mathematica z poziomu arkusza programu Origin. Narzędzie pozwala na wymianę danych pomiędzy programami, obliczanie wyrażeń zapisanych w Wolfram Language oraz tworzenie wykresów z wykorzystaniem funkcji środowiska Mathematica.

Program Origin komunikuje się wyłącznie z jądrem obliczeniowym programu Mathematica (Kernel). Proces jądra obliczeniowego startuje, gdy jest inicjowana praca Origin Link for Mathematica. Program Mathematica musi być skonfigurowany do współpracy z pakietem OSequencer.exe, który jest po stronie środowiska Origin odpowiedzialny za komunikację i wymianę danych między programami.