Origin 2018

Najnowsza wersja programu Origin 2018 wprowadza wiele zmian i usprawnień, dzięki którym praca w środowisku programu staje się szybsza i łatwiejsza. Zmiany dotyczą przede wszystkim nowych typów wykresów, usprawnień w ich edycji, a także zmian w interfejsie, dzięki którym jest on czytelniejszy i bardziej intuicyjny. Najważniejsze zmiany wprowadzone w nowej wersji przedstawione zostały na poniższym filmie.Poniżej wymienione zostały wszystkie ważniejsze zmiany wprowadzone w Origin 2018:


Centrum aplikacji
Wprowadzone zostało nowe okno do zarządzania dodatkowymi aplikacjami uzupełniającymi, instalowanymi w środowisku programu. Wyszukiwanie dostępnych aplikacji, instalowanie nowych oraz zarządzanie posiadanymi aplikacjami może być realizowane bezpośrednio z poziomu programu.Podgląd projektów w eksploratorze systemu Windows
Podgląd projektów bezpośrednio w oknie eksploratora plików pozwala na szybką identyfikację szukanego pliku w formacie .opju. Jako ikona wyświetlany jest ostatni zapisany wykres, natomiast w oknie podglądu obejrzeć można wszystkie wykresy wchodzące w skład danego projektu.Formuły w komórkach arkusza
Nowa wersja programu pozwala na dodanie w arkuszu danych wiersza, który dla każdej kolumny wyświetlał będzie wybraną wielkość, jak np. średnią czy odchylenie standardowe. Użytkownik może definiować niestandardowe parametry, a każda zmiana wartości danych powoduje uaktualnienie nagłówka.
Podgląd wykresów i obrazów w arkuszu
Ustawienie kursora nad komórką arkusza danych zawierającą wykres lub obraz spowoduje wyświetlenie powiększonego podglądu.
Usprawnienia okna Origin Central
Do okna Origin Central dodana została możliwość wyświetlania różnych typów wykresów jednocześnie. Ponadto dodane zostało okno wyszukiwania wykresu. Kolejną zmianą jest automatyczny zapis plików przed zamknięciem programu, które od teraz dostępne są w sekcji Open Existing Files -> Projects.


Linie referencyjne
Do wykresu mogą zostać dodane linie reprezentujące wielkości statystyczne, takie jak średnia czy odchylenie standardowe. Wielkości te można również połączyć w niestandardowe linie odniesienia, jak np. średnia + 1,5 * odchylenie standardowe. Linie referencyjne aktualizują się wraz ze zmianą danych oraz są zapisywane razem z szablonem wykresu.
Wykres wodospadowy
Najnowsza wersja programu wprowadza nowy typ wykresu – wykres wodospadowy (Bridge Chart), nazywany także rachunkiem zysków i strat. Wykresy tego typu są w pełni modyfikowalne, pozwalając użytkownikowi na dodawanie linii łączących elementy wykresu, dodawanie słupków sumujących wszystkie dane czy przypisywanie słupkom kolorów w oparciu o wielkość zysku lub straty.Wykresy 4D XYZ z niestandardowymi zakresami danych
Dane reprezentujące powierzchnie z kolumn XYZ mogą zostać wykreślone, a następnie opatrzone mapą kolorów na podstawie innej kolumny danych, aby przedstawić czwarty wymiar. Powierzchnia może być również ograniczona do niestandardowych granic XY.Wykres pudełkowy z dwiema osiami Y
Nowy rodzaj wykresu pozwala na jednoczesne przedstawianie dwóch zmiennych za pomocą wykresów pudełkowych. Zmienne współdzielą oś X, podczas gdy każda ma osobną oś Y.Dostosowywanie legendy
Najnowsza wersja programu pozwala na dodawanie do wykresów w pełni modyfikowalnych legend. Korzystając z interaktywnego okna użytkownik może edytować pozycje w legendzie, dodawać niestandardowe symbole i linie, a także modyfikować własności takie jak rozmiary czy grubość elementów legendy. Ponadto istnieje możliwość dodawania dowolnego tekstu, opisującego legendę.


Dystrybucja obiektów w oknie projektu
Origin 2018 pozwala na dystrybucję obiektów projektu w równych odstępach (pionowych lub poziomych).Obszar eksportowania
Podczas eksportu użytkownik może wybrać obszar wykresu, który ma być eksportowany. Ustawienia te są następnie zapisywane dla konkretnego wykresu i mogą być zastosowane w późniejszej pracy.Pozostałe usprawnienia wykresów:
 • Niezależne ustawianie odstępu między grupami słupków i słupkami w grupie przy wykresach z dwiema osiami Y • Dodawanie oświetlenia do wykresu 3D Wall Plot • Więcej ustawień zawijania etykiet znaczników osi liczbowych • Wykreślanie wielu linii opatrzonych kolorem zgodnie ze zdefiniowaną paletą • Interaktywne ustawianie kierunku światła w wykresach 3D • Dodawanie linii wiodących do etykiet opisu wykresów kołowych

 • Dodawanie strzałek na końcach osi liczbowych

Wsparcie dla kodowania Unicode
Najnowsza wersja programu wspiera kodowanie Unicode, co pozwala na wyświetlanie niestandardowych symboli m. in. w nazwach kolumn z danymi czy w tytułach wykresów. Ponadto symbole wyświetlane są w pozostałych oknach jak np. Object Manager czy Plot Details. Za pomocą prawego przycisku myszy w trybie edycji arkusza, wywoływane jest okno Character Map, pozwalające na wybór konkretnego symbolu.
Usprawnione przetwarzanie wsadowe
Wśród ulepszeń procesu przetwarzania wsadowego wymienić należy dodanie wykresu do każdego wiersza w arkuszu raportu, a także możliwość otworzenia szczegółowych raportów dla każdego wiersza za pomocą nowego przycisku Open Book(s). Ponadto przetwarzanie wsadowe jest teraz wspierane dla danych XYZ, arkuszy danych oraz zakresów danych.Inne zmiany:
 • Automatyczne przenoszenie plików użytkownika takich jak szablony czy funkcje dopasowania z poprzednich wersji programu
 • Nowa struktura projektów w formacie .opju, znacznie zmniejszająca ich rozmiar na dysku
 • Niezapisane pliki automatycznie zapisują się i mogą być odtworzone w oknie Origin Central
 • Domyślna kontrola liczby cyfr dziesiętnych w raportach dla różnych analiz
 • Omijanie ukrytych kolumn i wykresów podczas analizy danych w arkuszu
 • Ustawienie automatycznego ograniczenia do tylko dodatnich lub tylko ujemnych pików w aplikacji Peak Analyzer
 • Ustawianie Origina jako domyślnego programu do otwierania plików z danymi
 • Omijanie kolumn podczas importu pliku CSV
 • Import wybranych kolumn w czasie importu z plików ASCII, Excel i CSV
 • Nowy pasek narzędziowy, zawierający opcję re-importu plików oraz ich klonowania podczas importowania wielu plików

Nowe aplikacje:
 • Simple Fit
 • Global Peak Fit
 • OPJ Searcher
 • FFT Examiner
 • Operations Manager
 • Gage Study
 • Kernel Density for Polar and Ternary
 • Paired Comparison Plot
 • Composite Spectrum Regression
 • Equations Solver