OriginPro wyposażony jest we wszystkie procedury dostępne w środowisku programu Origin i dodatkowo w grupę narzędzi do analizy i obróbki danych. Są to przede wszystkim zaawansowane procedury z zakresu dopasowania krzywych i powierzchni, dodatkowe procedury analizy statystycznej, procedury z zakresu przetwarzania sygnałów i analizy obrazów oraz dodatkowe szablony wykresów.

Różnice w funkcjonalnościach dostępnych w opcji rozszerzonej
OriginPro wobec opcji standardowej Origin można prześledzić
w dokumencie zamieszczonym pod linkiem niżej.

Comparison of Origin and OriginPro 2024b


Moduł dopasowania pików
Peak Fitting Module

Procedury tego modułu pozwalają automatycznie wykrywać piki w danych wejściowych oraz lokalizować ich punkty centralne. Procedury dopasowania krzywych pozwalają wyznaczyć parametry każdego piku, dając możliwość zastosowania różnego modelu dla każdego z nich. Moduł może lokalizować piki ukryte oraz parametry linii bazowej.
Proces analizy danych udokumentowany jest raportem w strukturze arkusza, podającym parametry wyznaczonych pików. Sporządzany jest wykres pokazujący każdy z pików oraz ich sumę na tle danych wejściowych. Moduł znacznie przyspiesza analizę danych uzyskanych wszelkimi metodami spektromerycznymi czy chromatograficznymi. Pozawala analizować wszelkie przebiegi, które mają charakter nałożonych wzajemnie na siebie wielu pików.

Dopasowanie powierzchni
Surface Fitting

Procedury dopasowania nieliniowego moga być użyte do generowania powierzchni dopasowanej do zestawy danych XYZ. Zestaw danych wejściowych i powierzchnia dopasowania mogą być umieszczone na wspólnym rysunku 3D, na którym można dodać odcinki łączące punkty z powierzchnią symbolizujące residua. Procedura dopasowania wykorzystuje algorytm iteracyjny Levenberg-Marquardt. Moduł został wyposażony w 19 modeli powierzchni dopasowania, a użytkownik może definiować własne powierzchnie.

Zaawansowane metody statystyczne
Advanced statistics

OriginPro poszerza możliwości programu w zakresie analiz statystycznych oferując dodatkowe procedury w zakresie statystyki opisowej (Descriptive Statistics), wyznaczania częstości zdarzeń (Discrete Frequency Counting), testów normalności, analizy korelacji, analizy ANOVA z powtarzanymi pomiarami (Repeated Measures ANOVA), testów nieparametrycznych, analizy przeżywalności (Survival Analysis) oraz krzywych ROC.

Przetwarzanie sygnałów
Signal Processing

Możliwości programu Origin zostały w tym zakresie wzbogacone miedzy innymi o krótkoczasową transformatę Fourier'a STFT (Short Time Fourier Transform), transformację Hilberta, transformacja Fourier'a 2D oraz filtry bazujące na tej transformacji, korelacja 2D oraz przekształcenie falkowe (Wavelets).

Analiza i przetwarzanie obrazów
Image Analysis and Processing

Do zestawu procedur zawartych w programie Origin dodane zostały operacje związane z przeźroczystością obrazu (Alpha Blending), operacjami logicznymi na pikselach, filtrowanie morfologiczne oraz operacje związane z wyodrębnianiem i podmianą tła.

Dendogramy
Dendogram Plot

Od wersji OriginPro 2020 program posiada możliwość tworzenia dendogramów. Wykresy te zostały ulepszone, dodano także wtedy dendogram kołowy. OriginPro zapewnia także zaawansowaną modyfikację tego typu wykresów np.: zmianę węzłów, czy wyodrębnianie wybranych węzłów do nowych wykresów.

Phyton
Ulepszone wsparcie dla języka Phyton

Od wersji OriginPro 2021 program został wyposażony w wysokopoziomowy dostęp do obiektów i danych programu Origin z poziomu języka Phyton. Dostęp do funkcji tego języka w środowisku Origin odbywa się z poziomu LabTalk oraz Origin C, natomiast kod obsługuje się z poziomu Import Wizard.

Dopasowanie danych z wykorzystaniem sieci neuronowych
Neural Network Fitting

To dodatkowa aplikacja do pobrania dla opcji Pro, która umożliwia dopasowanie danych przy wykorzystaniu odpowiednio wytrenowanych sieci neuronowych. Przeznaczona do przewidywania odpowiedzi zmiennych niezależnych.

Statystyczna Kontrola Procesu
Statistical Process Control

W wersji 2024 wprowadzono dodatkową aplikację do samodzielnego zaimplementowania w programie, która udostępnia techniki statystyczne wykorzystywane do pomiaru, monitorowania i kontrolowania jakości procesu. Dzięki temu użytkownik ma możliwość przewidywania zachowania procesu, co pozwala mu kontrolować jakość finalnego produktu.


Aplikacje do pobrania dla opcji OriginPro wprowadzone z wersją 2024b/2024
 • Statistical Process Control
 • NIfTI Slicer
 • Design of Experiments - Updated
 • Power Spectral Density
 • Poisson Regression
 • Generalized Additive Model
 • Time Series Analysis
 • Tolerance Interval
 • Attribute Agreement Analysis
 • Gage R&R Study (expanded)
 • Time-temperature Superposition
 • Signal-to-noise Ratio


  Aplikacje do pobrania dla opcji OriginPro wprowadzone z wersją 2023/2023b
 • Bootstrap Sampling
 • Pulse Fit
 • Propagation of Error
 • Classify Points in Graph
 • Gardner-Altman Plot
 • Steel-Dwass Test
 • Torsional Angle Wheel Plot
 • Effect Size for ANOVA
 • Brain Atlas Analyzer
 • Chi-Square Test for Contingency Table
 • Power and Sample Size for Equivalence Tests
 • Abbott-Firestone Curve
 • Rainflow Counting
 • Sparse Principal Components Analysis
 • Generalized Linear Mixed Model
 • Gaussian Filter in Surface Metrology


  Aplikacje do pobrania dla opcji Pro wprowadzone z wcześniejszymi wersjami oprogramowania
 • Structural Equation Modeling
 • Drug Dissolution Analysis
 • Surface Roughness Parameters
 • Advanced Time Series Analysis
 • Welch ANOVA
 • Overlap of Empirical Distributions
 • Redlich–Kister Polynomial Fit
 • Tangential Baseline
 • Matrix Analysis
 • NetCDF Data Analysis
 • Mann-Kendall Test
 • Radiometric Geochronology Analysis
 • Neural Network Regression
 • Detrended Correspondence Analysis
 • Rank Models by Fit Reports
 • Optimization Solver
 • Apparent Integration
 • 3D Polar Strain Map
 • Periodic Report
 • MANOVA
 • Polar Heatmap with Dendrogram
 • Probit Analysis
 • ANOVA from Summary Data
 • Optimal Cluster Number
 • Empirical Mode Decomposition
 • 1D Statistical Parametric Mapping
 • Polar Contour Profile


 •