Nowe funkcje i możliwości programu Origin w wersji 8.1


 • Przetwarzanie grupowe (Batch Processing)
 • Narzędzie rozszerzające możliwości grupowego przetwarzania danych. Użytkownik dokonując analizy danego pliku tworzy szablon przy określonych zasadach importu danych i parametrach funkcji analiz. Narzędzie to pozwala na grupowe przetworzenie wielu plików lub arkuszy w projekcie a także generację zbiorczego raportu.


 • Przetwarzanie grupowe w analizie Peak Fitt (Batch Peak Analysis)
  Opcja dostępna wyłącznie w wersji OriginPro
 • Wersja PRO wyposażona została w narzędzie grupowej analizy Peak Fitt. Podobnie jak w przetwarzaniu grupowym, po utworzeniu szablonu na podstawie jednej analizy, można przeprowadzić działania na wybranych plikach w projekcie.


 • Prezentacje wykresów (Slide Show of Graphs)
 • Funkcja pozwalająca zgromadzić w określonym podfolderze wszystkie wykresy projektu i wyświetlić je w postaci pełnoekranowej prezentacji. Dostępne są również funkcje dostosowania np. kolejności czy prędkości pokazu.


 • Operacje na folderach (Favorites Folder and Project Explorer Shortcuts)
 • Do każdego okna projektu typu wykres, arkusz czy macierz danych można przypisać skrót klawiszowy. Dodatkowo w drzewku projektu, za pomocą prawego klawisza myszy można stworzyć skrót do danego okna w folderze ulubione (favorites). Funkacja ta pozwala na łatwiejszą organizację pracy przy projektach posiadających znaczną ilość elementów projektu.


 • Eksport wykresów do prezentacji w PowerPoint (Export Graphs to PowerPoint)
 • Poza utworzeniem pokazu slajdów z wykresów, program Origin umożliwia teraz eksport wybranych plików graficznych zarówno z projektu jak i z dowolnego folderu do programu Microsoft PowerPoint w postaci prezentacji multimedialnej.


 • Kontrola dostępowa oraz dziennik administratora (Password Protection and Audit Log)
 • Najnowsza wersja programu Origin pozwala zabezpieczyć projekty poprzez hasło. Dodatkowo, dziennik administratora (Audit Log) pozwala na kontrolę określonemu użytkownikowi dokonywanych zmian w plikach. Nowa funkcja pozwala nie tylko sprawnie kontrolować zmiany dokonywane w projektach przez grupę ale także wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia wymagane przez określone instytucje naukowe.


 • Nowe typy wykresów (New Graph Types)
 • Do ponad 60 różnych istniejących już typów wykresów zostały dodane kolejne by jak najdokładniej umożliwić użytkownikom przedstawienie wyników ich prac.
  • Ternary Contour Plot - wykres ten wykorzystuje czwartą kolumnę danych Z by określić kształt wykresu konturowego XYZ. Dodatkowe parametry umożliwiają wygładzenie oraz dostosowanie palety kolorystycznej.

  • Weibull Probability Plot - wykres ciągłego rozkładu prawdopodobieństwa Weibulla. Origin automatycznie dostosowuje linie wykresu bazując na parametrach rozkłądu Weibulla które można ustawić ręcznie lub pozwolić aplikacji na dostosowanie na podstawie danych źródłowych.

  • Windrose Plot - wykres ten łączy elementy wykresu biegunowego 2D z wykresem słupkowym. Przykładowo, może on zostać wykorzystany do wyświetlania zmian prędkości i kierunku wiatru.

  • Wprowadzone zostały także nowe szablony tworzenia wykresów by umożliwić przedstawienie graficzne na jednym wykresie dane ze wspólną osią X i na wielu dostosowanych kolorystycznie osiach Y. • Nowe ustawienia wykresu konturowego (Contour Plot Customization)
 • Ulepszone zostały parametry wykresów konturowych. Użytkownik ma teraz możliwość ustawienia głównego oraz pośredniego konturu oraz opcjonalnie włączyć kontury tylko na głównym poziomie co pozwala zachować estetykę wykresu określając gęstość linii konturowych. Poprawione zostały także parametry palet kolorów aby raz utworzoną paletę kolorystyczną można było zastosować wielokrotnie.


 • Re aranżacja danych (Data Rearrangement)
 • Dane składające się z wielu mieszanych grup, można teraz ułożyć w osobnych zestawach kolumn używając łącznika za pomocą jednej lub więcej kolumn jako zmienna grupowa. Przegrupowane w ten sposób dane umożliwiają w bardziej elastyczny sposób przeprowadzanie analiz i generację wykresów.


 • Redukcja danych (Data Reduction)
 • Nowe narzędzia umożliwiają redukcję danych w wierszach poprzez określenie parametrów rozpoczęcia, skoku i ilości usuwanych wierszy (np. usuń N wierszy a następnie przeskocz M wierszy). Nowa funkcja umożliwia także redukcję danych poprzez usunięcie wierszy z powtarzającymi się wartościami X a także określenie funkcji na zastąpienie wartości Y (średnia, minimum, suma itp).


 • Redukcja danych (Data Reduction PRO)
  Opcja dostępna wyłącznie w wersji OriginPro
 • Wersja OriginPro oferuje dodatkowe narzędzia do redukcji danych. Są to narzędzia do zmniejszenia danych równomiernie rozmieszczonych wartości X, oraz narzędzia do zmniejszenia danych opartych na podgrupach statystycznych wartości X. Oba narzędzia zapewnia wiele metod pomagających w podejmowaniu decyzji o sposobie rozmieszczenia danych. Narzędzia te oferują także podgląd okna wyniku. • Redukcja sygnałów (Signal Decimation PRO)
  Opcja dostępna wyłącznie w wersji OriginPro
 • Narzędzie to oferuje możliwość redukcji danych przez określony współczynnik, z opcjonalnym określeniem filtra. Opcje filtrowania obejmują średnia ruchoma (moving average) lub skończonej odpowiedzi impulsowej (finite impulse response).


 • Analiza czasu zmienności sygnałów (Rise and Fall Time Analysis Pro)
  Opcja dostępna wyłącznie w wersji OriginPro
 • Narzędzie to może być wykorzystane do pomiaru czasu wzrostu i spadku sygnałów. Interaktywny panel umożliwia określenie zakresu analizy na wykresie.


 • Generacja obwiedni sygnałów (Signal Envelopes PRO)
  Opcja dostępna wyłącznie w wersji OriginPro
 • Narzędzie to oblicza obwiednię sygnału. Opcje umożliwiają wybór pomiędzy generacją górnej, dolnej lub obu obwiedni danego sygnału. Konfiguracja wygładzania danych pozwala użytkownikowi na określenie liczby punktów, które mają być stosowane do wyrównania.


 • Regresja Liniowa ze współczynnikiem błędu (Linear Regression with X Error Pro)
  Opcja dostępna wyłącznie w wersji OriginPro
 • Funkcja dostępna wyłącznie w wersji OriginPro pozwala na przeprowadzenie regresji liniowej z określonym współczynnikiem błędu. Obsługiwana jest zarówno opcja obejmująca zarówno słupki błędu X oraz Y.


 • Wykresy powierzchniowe (Surface Area Pro)
  Opcja dostępna wyłącznie w wersji OriginPro
 • Powierzchnie mogą być generowane z użyciem tego narzędzia na podstawie macierzy lub danych z arkusza w formacie XYZ.


 • Kreator menu (Custom Menus)
 • Nowa funkcja pozwalająca na konfiguracje obecnych oraz stworzenie własnych menu rozwijanych w programie. Ustawienia takie mogą być zapisywane oraz dzielone z wykorzystaniem folderu grupowego (group folder) dostępnego w licencjach sieciowych typu concurrent. Funkcja ta może być wykorzystywana w instytucjach do utworzenia spójnego interfejsu dla wszystkich użytkowników, lub by dostosować interfejs zawierający oprogramowanie wraz z oprzyrządowaniem.


 • Funkcje użytkownika (LabTalk Function Support)
 • Wewnętrzny język programowania w programie Origin został wzbogacony o obsługę funkcji zdefiniowanych przez użytkownika z wieloma parametrami. Funkcje takie mogą być łatwo zdefiniowane i używane w skryptach np. funkcje wykreślające dane.